Tắm Trên Cùng Dòng Sông

Nói về cảm thọ luôn biến đổi, sanh ra mất đi. Cứ thử so sánh như việc tắm trong một vòi sen, thật sự không ai có thể hai lần mà có thể tắm lại trong cùng một dòng nước chảy cả. Cũng vậy, cảm thọ đến rồi đi, cái trước khác cái sau, cái sau không bao giờ giống điều sẽ xảy ra trong tương lai cả. Dòng nước là cảm thọ, thứ mà mãi ta không bao giờ trải nghiệm được nó lần thứ hai, mặc dầu nó liên tục sanh ra và mất đi từng phút giây.

Vô thường là vậy, nhưng ta lại cứ mãi chạy theo tìm kiếm cái thay đổi, những cảm giác trong quá khứ, lại còn mong cầu những điều tương tự trong tương lai. Khổ đau là thế !

Chơn Nguyên.