Hãy Từ Bỏ, Vượt Qua Hoàn Toàn – Gate, Gate, Para Gate, Para Sam Gate ! Bodhi Soha !

Mọi dục lạc thấp kém hèn hạ cần phải đoạn tận, trừ diệt, cắt bỏ !

Những hỉ lạc do tu tập (thiền định), do thiện hành sanh vẫn chưa hoàn toàn, chưa đầy đủ cũng cần thiết từ bỏ, vượt qua !

Dừng lại, giải đãi, tự mãn ở bất cứ thành tựu nào trong tu tập là một sự vướng mắc !

Cần phải tinh tấn vươn lên, vượt qua tất cả !
Giải thoát hoàn toàn ở “bờ bên kia”, “bờ giác” là sự không chấp thủ, sự lìa bỏ hoàn toàn sự dính mắc!

Trong kinh “Ví dụ Con Chim Cáy“, Đức Phật dạy:

Này Udayi! Ta nói Chưa hoàn Toàn ! Ta nói Từ Bỏ Đi ! Ta nói Vượt Qua Đi !

Trong Bát Nhã Tâm Kinh, câu chú “Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thực bất hư.

 “Gate, Gate, Para Gate, Para Sam Gate ! Bodhi Soha !”

  NÀO SAI LỆCH !