Bốn Niệm Xứ

Này các Tỳ kheo ! Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ ! Thế nào là Bốn?

Tỳ Kheo sống quán Thân trên Thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời.

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân.

Sống quán Thọ trên Thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời.

Như vậy, vị ấy sống quán Thọ trên nội Thọ; hay sống quán Thọ trên ngoại Thọ, hay sống quán Thọ trên nội Thọ, ngoại Thọ. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên Thọ ; hay sống quán tánh diệt tận trên Thọ ; hay sống quán tánh sanh diệt trên Thọ. “Có Thọ đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán Thọ trên Thọ.

Sống quán Tâm trên Tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời.

Như vậy, vị ấy sống quán Tâm trên nội Tâm; hay sống quán Tâm trên ngoại Tâm, hay sống quán Tâm trên nội Tâm, ngoại Tâm. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên Tâm ; hay sống quán tánh diệt tận trên Tâm ; hay sống quán tánh sanh diệt trên Tâm. “Có Tâm đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán Tâm trên Tâm.

Sống quán Pháp trên Pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời.

Như vậy, vị ấy sống quán Pháp trên nội Pháp; hay sống quán Pháp trên ngoại Pháp, hay sống quán Pháp trên nội Pháp, ngoại Pháp . Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên Pháp; hay sống quán tánh diệt tận trên Pháp ; hay sống quán tánh sanh diệt trên Pháp. “Có Pháp đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán Pháp trên Pháp.