Bỏ Đao, Bỏ Trượng, Bỏ Kiếm, Từ Bỏ Nói Láo, Từ Bỏ Lấy Của Không Cho

— Bạch Thế Tôn, ở đây, con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào thành Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, trong khi đi khất thực từng nhà một ở Savatthi, con thấy một người đàn bà đang sanh đẻ, rất là nguy kịch, đau đớn. Thấy vậy, con suy nghĩ: “Thật đau khổ thay các chúng sanh! Thật đau khổ thay các chúng sanh! “

 — Này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, sau khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau: “Này Bà chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy, bà được an toàn, và sanh đẻ được an toàn!”

 — Bạch Thế Tôn, nếu làm vậy, thời con là cố ý nói láo. Bạch Thế Tôn, con đã cố ý giết hại mạng sống rất nhiều chúng sanh rồi.

 — Vậy thì, này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, sau khi đến hãy nói với người đàn bà ấy như sau: “Này Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh sanh đến này chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy, bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn!”

 — Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

 Tôn giả Angulimala, sau khi vâng đáp Thế Tôn, đi đến Savatthi, sau khi đến nói với người đàn bà ấy như sau: “Thưa Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy, bà được an toàn, và sanh đẻ được an toàn!” Và người đàn bà được an toàn, sanh đẻ được an toàn.

Rồi Tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Lúc bấy giờ, một cục đất do một người ném, rơi trên thân Tôn giả Angulimala, rồi một cây gậy do một người khác quăng, rơi trên thân Tôn giả Angulimala, rồi một hòn sỏi do một người khác quăng, rơi trên thân Tôn giả Angulimala. Rồi Tôn giả Angulimala bị lỗ đầu, chảy máu, bình bát bị bể, ngoại y bị rách, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy Tôn giả Angulimala từ xa đi đến, thấy vậy, liền nói với Tôn giả Angulimala: “Hãy kham nhẫn, này Bà-la-môn! Hãy kham nhẫn, này Bà-la-môn! Ông đang gặt hái ngay trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ Ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm”.

 Rồi Tôn giả Angulimala sống độc cư, Thiền tịnh, cảm thọ được giải thoát lạc, và trong lúc ấy nói lên lời cảm khái sau đây:

 “Ai trước phóng dật, sau không phóng dật, 

Sáng chói đời này, như trăng thoát mây, 

Ai làm ác nghiệp, nhờ thiện chận lại, 

Sáng chói đời này, như trăng thoát mây.

 

Niên thiếu Tỷ-kheo trung thành Phật giáo, 

Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. 

Mong kẻ địch ta, nghe giảng Pháp thoại! 

Mong kẻ địch ta, trung thành Phật giáo!

 

Mong kẻ địch ta, thọ lãnh chánh pháp, 

Thân tâm an tịnh, san sẻ mọi người. 

Mong kẻ địch ta, từ bậc Thuyết nhẫn, 

Từ bậc Tán thán, vô oán hận tâm.

 

Thời thời nghe pháp, y pháp hành trì. 

Một kẻ như vậy, không có hại ta, 

Cũng không làm hại một người nào khác. 

Vị ấy sẽ chứng tối thượng tịch tịnh.

 

Hộ trì mọi người, kẻ tham người không, 

Như người dẫn nước, hướng dẫn nước chảy, 

Như kẻ làm tên uốn cong thân tên, 

Như người thợ mộc uốn nắn cây gỗ.

 

Kẻ trí tự mình, tự điều phục mình, 

Có kẻ được điều bởi gậy, roi, móc, 

Riêng Ta được điều không gậy, không kiếm. 

(Bởi bậc như vậy).

 

Ta tên Vô Hại, trước ta sát hại, 

Nay được chánh danh, vì chẳng hại ai. 

Trước ta được tên Angulimala, 

Bị nước thác cuốn, ta quy y Phật.

 

Trước tay vấy máu, danh xưng Angulimala, 

Xem ta quy y, đoạn dây sanh tử, 

Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thú, 

Khi lãnh nghiệp báo, không nợ ta hưởng.

 

Kẻ ngu vô trí, đam mê phóng dật, 

Còn người có trí, giữ không phóng dật, 

Như giữ tài sản, tối thượng, tối quý, 

Chớ mê phóng dật, chớ mê dục lạc.

 

Giữ không phóng dật, luôn luôn Thiền định, 

Chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng, 

Thiện lai, ta đến, không đi lạc hướng, 

Không ai khuyên ta theo tư tưởng ác.

 

Giữa các chân lý được khéo giảng dạy,

Chân lý ta theo, chân lý tối thượng, 

Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng, 

Không ai khuyên ta theo tư tưởng ác, 

Ba minh ta chứng, Phật lý viên thành.