An Lạc – Hạnh Phúc KHÔNG Đến Từ Sự Đánh Đổi

An Lạc và Hạnh Phúc đến từ Tâm Thức. An Lạc đến từ đời sống Thiện, hành động Thiện, nói lời Thiện, suy nghĩ Thiện, có Đạo Đức.

Hạnh Phúc là những hành động, lời nói Thiện và ý nghĩ Thiện, lợi mình, lợi ngườilợi cho nhân sinh.

Đánh đổi, chia chác là những hành xử và suy nghĩ Bất thiện, mong cầu vật chất, nhằm thỏa mãn Ái và Dục. Hễ suy tính Được Mất, Thiệt Hơn, hướng đến thỏa mãn Năm Dục: Dục Con Mắt – nhìn, Dục Lỗ Tai – nghe, Dục Lỗ Mũi – ngửi, Dục Lưỡi – Nếm và Dục Thân Thể – Xúc Chạm sẽ mang lại nhiều Đau Khổ, Sầu Muộn, Lo Toan. 

Có xá gì vật chất hèn kém, “Vui ít, Khổ não nhiều, Nguy hiểm tiềm ẩn càng nhiều“. Thân tu hành giản dị, tri túc. Là gì? Ba y áo, Bình bát là đủ cho một đời tu, mà vị chân tu luôn mang theo bên mình ; Ví như đôi cánh của chim trời, tự do tự tại đất trời

An Lạc TÂM Hạnh Phúc tối thượng.