Nghiệp Đến Như Núi Lỡ

Nghiệp đến như núi lỡ !

Nghiệp gieo đến thời trỗ quả được ví như trái cây chín trên cành, đến thời rụng thì vô phương ngăn cản.

Không Phật Trời, Bồ Tát hay Thần Thánh cứu giúp nếu là Nghiệp Bất Thiện. Chỉ có bản thân người hành Nghiệp, ý thức Nghiệp thiện hay bất Thiện mà Tu Tập từ Hiện Tại.

Tha lực, Thần thông lực PHẢI do chính mình trải nghiệm mới mong cải “số phận” và chuyển hóa Nghiệp.