Bốn Chân Lý Thánh

KHỔ ĐẾ

Sanh là khổ, Già là khổ, Bệnh là khổ, Chết là khổ

Sầu Bi Khổ Ưu Não là khổ

Mong Cầu mà không được là khổ

Yêu Thương mà phải chia lìa là khổ

Oán ghét mà phải gặp gỡ là khổ

Tóm lại, Chấp Thủ vào Năm Uẩn là khổ.

TẬP ĐẾ

Vô Minh là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Hành

Hành là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Thức

Thức là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Danh Sắc

Danh Sắc là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Lục Nhập

Lục Nhập là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Xúc

Xúc là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Thọ

Thọ là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Ái

Ái là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Thủ

Thủ là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Hữu

Hữu là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Sanh

Sanh là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Già, Chết và Sầu Bi Khổ Ưu Não

Đây là tập khởi của toàn bộ khổ Uẩn này. 

 

DIỆT ĐẾ

Do Vô Minh diệt nên Hành diệt

Do Hành diệt nên Thức diệt

Do Thức diệt nên Danh Sắc diệt

Do Danh Sắc diệt nên Lục Nhập diệt

Do Lục Nhập diệt nên Xúc diệt

Do Xúc diệt nên Thọ diệt

Do Thọ diệt nên Ái diệt

Do Ái diệt nên Thủ diệt

Do Thủ diệt nên Hữu diệt

Do Hữu diệt nên Sanh diệt

Do Sanh diệt nên Già, Chết và Sầu Bi Khổ Ưu Não diệt

Đây là sự đoạn diệt toàn bộ Khổ Uẩn này. 

ĐẠO ĐẾ

Và đây là thánh đạo tám ngành đưa đến Khổ diệt

Chánh Tri Kiến

Chánh Tư Duy

Chánh Ngữ

Chánh Nghiệp

Chánh Mạng

Chánh Tinh Tấn

Chánh Niệm

Chánh Định