Đừng Là Một Vị Phật

Dù chúng ta học được loại Dharma nào, nếu không nhận ra chân lý tối thượng trong tâm mình, chúng ta sẽ không đạt đến sự thỏa mãn. Một trái táo là thứ bạn có thể nhìn thấy bằng đôi mắt. Chỉ nhìn thôi thì bạn không biết được mùi vị của nó. Nhưng bạn có nhìn […]

Sự Thật Về KHỔ

Này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh Đế? Sanh là khổ, Già là khổ, Bệnh là khổ, Chết là khổ, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não là khổ; cầu không được là khổ. Tóm lại, Năm Thủ Uẩn là Khổ.

Này chư Hiền, thế nào là Sanh? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất sanh, xuất thành, tái sanh của chúng, sự xuất hiện các uẩn, sự hoạch đắc các căn. Này chư Hiền, như vậy gọi là sanh.

Này chư Hiền, thế nào là Già? Mỗi mỗi hạng chúng sanh, trong từng giới loại, sự niên lão, sự hủ hoại, trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Này chư Hiền, như vậy gọi là già.

Bốn Chân Lý Thánh

KHỔ ĐẾ

Sanh là khổ, Già là khổ, Bệnh là khổ, Chết là khổ

Sầu Bi Khổ Ưu Não là khổ

Mong Cầu mà không được là khổ

Yêu Thương mà phải chia lìa là khổ

Oán ghét mà phải gặp gỡ là khổ

Tóm lại, Chấp Thủ vào Năm Uẩn là khổ.

TẬP ĐẾ

Vô Minh là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Hành

Hành là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Thức

Thức là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Danh Sắc

Danh Sắc là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Lục Nhập

Lục Nhập là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Xúc

Xúc là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Thọ

Thọ là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Ái

Ái là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Thủ

Thủ là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Hữu

Hữu là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Sanh

Sanh là nhân là duyên là chủng là tập khởi của Già, Chết và Sầu Bi Khổ Ưu Não

Đây là tập khởi của toàn bộ khổ Uẩn này. 

Búp Sen Dâng Tặng Vị Phật Tương Lai

Đức Phật nói: “Ta Là Phật Đã Thành, Chúng Sanh Là Phật Sắp Thành“ Tồn tại trong mỗi con người là Tâm Phật sáng suốt từ vô thỉ, do kết tập những thói quen mê đắm mà xa dần, đánh mất Tâm Phật. Mỗi lúc gặp ai đó, ta luôn chắp tay cúi đầu, vái […]

Năm Căn Tu Tập Thiện Pháp

TÍNHành tướng của Tín

Đức vua lại hỏi tiếp:

– Các thiện pháp đầu tiên lấy GIỚI làm nơi nương tựa, đại đức có nhắc đến ngũ căn: Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ. Vậy hành tướng của Tín là thế nào? Nhờ đại đức giảng rõ.

– Thứ nhất là, Tín có công năng làm cho tâm yên lặng, trong sạch (Sampasàdanalakkhana); thứ hai là, Tín có công năng làm cho tâm luôn có khuynh hướng tiến về phía trước (Sampakkhamdanalakkhana), tâu đại vương!

– Công năng thứ nhất ấy lợi ích như thế nào?

– Tâu đại vương, Tín phát sanh trong tâm rồi thì nó như cái màng chắn các bụi bặm phiền não, không cho lan vào. Các bụi bặm phiền não ấy thường dấy sinh từ năm pháp cái; tức là năm pháp che lấp, ấy là hôn trầm thụy miên, buông lung phóng đật, sân, dục và nghi. Nhờ vậy, tâm được yên lặng, trong sạch.

– Xin đại đức hãy cho ví dụ để trẫm được sáng tỏ về lợi ích ấy.

– Ví như đại vương dẫn 4 loại quân binh vượt qua một con rạch, nước bị quấy lên đục ngầu. Lúc bấy giờ đại vương muốn uống nước, bèn sai quân hầu lấy lên bình lọc nước đặt xuống lòng rạch. Bình lọc nước ấy có công năng gạn lọc tất cả bùn dơ đục vẩn, chỉ còn lại nước trong sạch như thế nào thì Tín cũng có công năng lọc sạch uế trược phiền não như thế ấy, tâu đại vương.

Vô Tránh Phân Biệt

Chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích. Và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích. Từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường Trung đạo đã được Như […]

Giọt Nước Mắt Của sự Cảm Nhận Về Chân Lý

— Thử xem với trường hợp nào thì nước mắt là nguồn chữa trị ; phải chăng khi một người khóc vì mẹ mất hay người đó khóc vì cảm nhận được sự thật? — Xin thưa ! Nước mắt trong trường hợp đầu là nước mắt hoen ố và nóng bỏng với dính mắc, […]